OrganisaatioyksikötKirjalliset opinnäytteetTaideyliopiston Sibelius-Akatemia, Klassisen musiikin osasto, Kirkkomusiikki ja urut

Viitteet 1-18 / 18

  • Cyrillus Kreek ja Daavidin psalmit : tekstin ja harmonian suhde kolmessa Taaveti laulussa 

   Mensalo, Elsa (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2020)
   opinnäyte
   Tutkin työssäni Cyrillus Kreekin kolmea kuoroteosta: Taaveti laulud 22, 121 ja 137. Näkökulmanani on tekstin ja harmonian välinen suhde. Työni ensimmäinen puolisko on katsaus Kreekin elämään ja sävellystuotantoon. ...
  • De morte ad vitam : requiemin kehityksen tarkastelua neljän eri sävellyksen kautta 

   Ikkala, Sofia (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2019)
   opinnäyte
   Työssäni tarkastelen requiem-sävellysten kehityksen suuntaviivoja läpi vuosisatojen. Aihe on erittäin laaja, joten toteutan tutkimuksen tarkastelemalla neljää vähemmän tunnettua requiem-sävellystä eri tyylikausilta ...
  • Einojuhani Rautavaaran Lapsimessu (op. 71) : näkökulmia harjoittamiseen 

   Norjanen, Anna-Elina (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2021)
   opinnäyte
   Tutkimukseni tarkoitus on tarkastella Einojuhani Rautavaaran sävellystä Lapsimessu (Op. 71) harjoittamisen näkökulmasta ottaen huomioon kuoron kokoonpano, lapset ja nuoret. Tutkimuskysymykseni on: mitä ovat Einojuhani ...
  • En jämförelse av kör- och solosång ur en sångteknisk synvinkel 

   Sandell, Mathias (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2021)
   opinnäyte
   Målet med denna forskning är att få en djupare insikt i vilka skillnader och vilka likheter det finns mellan kör- och solosång ur en enskild sångares synvinkel. Studien utgår från klassisk körsång och klassisk solosång, ...
  • Improvisoi fuuga! : urkuimprovisointi pedagogisena ilmiönä 

   Vikki, Elisa (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2022)
   opinnäyte
   Tässä tutkimuksessa tutkittiin urkuimprovisoinnin opettamista ja opiskelua. Tutkimuksessa haastateltiin urkujensoiton opettajia ja opiskelijoita. Tavoitteena oli saada selville, mitä urkuimprovisointi oikeastaan on, miten ...
  • ”Katselen Golgatalle päin” : musiikillisia näkökulmia Jeesuksen 48 solistirooliin pääsiäisajan kirkkomusiikissa 

   Keinonen, Jussi (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2020)
   opinnäyte
   Tutkin ja vertailen kolmea pääsiäisajan kirkkomusiikkiteosta: Matti Heinisen kirkko-oopperaa Rakkauden Ateria, Ludvig van Beethovenin oratoriota Kristus Öljymäellä sekä Johann Sebastian Bachin Matteus-passiota. Tutkimuskysymykseni ...
  • Kirkkomusiikin opiskelijoiden työskentelytilat ja -tavat keskittymisen näkökulmasta 

   Havunen, Anne (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2020)
   opinnäyte
   Tässä työssä tutkitaan, millaiset kirkkomusiikin opiskelijoiden työskentelytilat ja -tavat ovat keskittymisen näkökulmasta. Aihetta tarkastellaan opiskelijoiden instrumentti- ja lauluharjoittelun kautta, joka tapahtuu ...
  • Kuorolaulajien keskinäisen järjestyksen vaikutus soivaan lopputulokseen 

   Kontkanen, Viena (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2021)
   opinnäyte
   Kirjallisessa työssäni tutkin kuorolaulajien keskinäisen järjestyksen vaikutusta yhteissointiin. Pyrin selvittämään tekijöitä, mitkä mahdollisesti vaikuttavat kuorolaisten järjestämisperiaatteisiin ja edistävät kuorolaisten ...
  • Ledare, dirigent, pedagog : en litteraturstudie om körledarens roller i arbetet med församlingens barnkör 

   Brunell, Martina (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2022)
   opinnäyte
   I detta arbete har jag fördjupat mig i barnkörledarens roller och vilka egenskaper eller arbetsfärdigheter som kan krävas av den som arbetar med församlingens barnkör inom Borgå stift. Syftet med detta arbete är att studera ...
  • Marcel Dupré (1886–1971) ja Variations Sur un Noël op. 20 

   Piironen, Pekka (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2021)
   opinnäyte
   Kirjallisessa työssäni esittelen ranskalaisen urkurin, säveltäjän ja pedagogin Marcel Duprén (1886–1971) elämänvaiheita, uraa ja näkemystä uruista soittimena sekä analysoin hänen teostaan Variations Sur un Noël op. ...
  • Sivustaseuraajasta osalliseksi : kolme menetelmää opettaa virsiä 4-5 -vuotiaille päiväkerhossa 

   Välimäki, Anna (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2020)
   opinnäyte
   Tutkimus kolmen eri opetusmenetelmän toimivuudesta virren opettamistilanteessa 4⌐5-vuotiaille lapsille suomen evankelisluterilaisen kirkon päiväkerhossa. Tutkimuksessa havainnoidaan oppivatko lapset virren noin 20 minuuttia ...
  • Sotilaan kirkkomusiikki : kirkkomusiikin käyttö ja toteutus Puolustusvoimissa 

   Rautasuo, Eero (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2022)
   opinnäyte
   Musiikin maisteriopintojen kirjallinen työ keskittyy kirkkomusiikin käyttöön ja toteutustapoihin Puolustusvoimien toiminnassa. Tutkimuksessa tarkastellaan miksi, miten ja millaisissa tapahtumissa kirkkomusiikkia käytetään ...
  • Sulo Salosen Requiemin tyylipiirteet 

   Wallenius, Hiski (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2021)
   opinnäyte
   Tutkimuksen kohteena on suomalaisen säveltäjän ja kirkkomuusikon Sulo Salosen (1899–1976) Requiem, op. 32 kuorolle, solisteille ja orkesterille vuodelta 1962. Kyseessä on ensimmäinen suomalaisen säveltäjän laajamittainen, ...
  • Suomalaisnaiset urkusäveltäjinä 

   Ylikulju, Niina (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2022)
   opinnäyte
   Tutkin tässä työssä suomalaisia naisia urkusäveltäjinä. Valitsin työn aiheen, kun huomasin, että naisten säveltämää urkumusiikkia valitaan harvoin urkuohjelmistoon. Halusin selvittää, kuinka paljon uruille säveltäneitä ...
  • Suomenkielisen ja Suomen ruotsinkielisen virsikirjan sävelmätyypit ja niiden erot 

   Stöckell, Tuula (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2021)
   opinnäyte
   Tässä tutkimuksessa laadin Suomen ruotsinkielisestä virsikirjasta sävelmistökartoituksen ja vertaan sitä suomenkielisen virsikirjan sävelmistöön. Aineistona ovat vuonna 1986 hyväksytyt Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ...
  • Tenorien äänenkäytön haasteet amatöörisekakuorossa 

   Vähäjylkkä, Joska (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2022)
   opinnäyte
   Työssäni kartoitan amatöörisekakuorossa tenoristemmaa laulavien miesten äänenkäytön haasteiden esiintyvyyttä sekä niiden luonnetta. Teoreettinen viitekehykseni koostuu äänen tuottamisesta ja sen yleisimmistä haasteista ...
  • Vastausmusiikkeja 1. lukukappaleen teksteistä : vastausmusiikkikokoelmakirjan sävellysprojekti 

   Berg, Alina (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2021)
   opinnäyte
   Tämä kirjallinen työ esittelee Vastausmusiikkeja 1. lukukappaleen teksteistä -nuottikirjan luomisprosessia. Nuottikirja on valmistettu projektina kirkkomusiikin aineryhmän maisteriopintoihin ja on työn liit-teenä. Työ ...
  • Virsien yhteislaulusäestys klassisella kitaralla 

   Asikainen, Hannes (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2021)
   opinnäyte
   Tässä opinnäytetyössä tutkin virsien yhteislaulusäestystä klassisella kitaralla. Työssä esittelemäni säestysmenetelmä perustuu klassisen kitaransoiton mahdollisuuksiin soittaa virren melodiaa ja harmoniaa yhtäaikaisesti. ...